geld
 

Hypotheek? Bereken je financiële toekomst!

dé website om je hypotheek na te rekenen

 
 
 
 
 

Even geduld graag terwijl de pagina wordt geladen

 

Pensioen

 

Voor de meeste mensen is het pensioen nog ver weg, en maakt men er zich daarom ook niet zo druk over. Daarnaast is men ook vaak nauwelijks op de hoogte hoe het pensioen functioneert, hoe hoog het pensioen is, of wat er gebeurt als je eerder met pensioen zou willen gaan. Het is van belang dat er na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voldoende inkomsten zijn om alle lasten te kunnen blijven betalen. Daarom is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van het pensioen.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe het pensioen in het algemeen in elkaar zit. Ook worden er schattingen gegeven hoe de hoogte van het pensioen eruit kan komen te zien, ook wanneer je eerder met pensioen zou willen gaan. Een aantal op deze pagina genoemde percentages zijn misschien niet van toepassing op jouw situatie. Als je vragen hebt over de hoogte van je pensioen, neem dan contact op met je pensioenfonds.

Algemene regeling

In Nederland kennen we het begrip 'pensioengerechtigde leeftijd', hiermee wordt de leeftijd bedoeld waarop je kan stoppen met werken, waarna je pensioen ontvangt. De pensioengerechtigde leeftijd is nu 65 jaar voor de ouderen onder ons, maar is afhankelijk gemaakt van je geboortedatum. Omdat er telkens aan de pensioengerechtigde leeftijd wordt gesleuteld, zijn onderstaande leeftijden een schatting:

  • Als je bent geboren vóór 1 januari 1955, dan kan je op je 65-ste verjaardag met pensioen.
  • Ben je geboren vóór 1 januari 1959, dan kan je met pensioen als je 66 wordt.
  • Wanneer je bent geboren op of na 1 januari 1959, dan kan je op je 67-ste met pensioen.

Als je met pensioen gaat, dan krijg je AOW van de overheid, én daarnaast een pensioenuitkering vanuit je bedrijfspensioenfonds. De hoogte van de AOW is niet afhankelijk van de hoogte van je salaris, en is ongeveer als volgt vastgesteld:

  • Gehuwden krijgen elk AOW ter hoogte van 50 % van het bruto minimumloon.
  • Alleenstaanden krijgen AOW ter hoogte van 70 % van het bruto minimumloon.
  • Alleenstaande ouders, met kinderen tot en met 17 jaar, krijgen AOW ter hoogte van 90 % van het bruto minimumloon.

De AOW wordt betaald uit de algemene belastingmiddelen, hiervoor is in de eerste belastingschijf een bepaald percentage gereserveerd. Of je nu hebt gewerkt of niet, iedereen krijgt in Nederland AOW bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Dit laatste geldt niet voor het bedrijfspensioen. Wanneer je in loondienst bent, dan wordt een gedeelte van je salaris in een pensioenfonds gestort. Je bouwt dus gedurende een groot aantal jaren een kapitaal op wat na je pensionering weer geleidelijk aan je wordt uitbetaald. Het uitgangspunt is hierbij dat het gespaarde kapitaal voldoende groot is om je een inkomen te verschaffen voor ongeveer 15 jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarna gaat de pensioenuitkering gewoon door, maar pensioenfondsen houden die 15 jaar als gemiddelde aan om te bepalen hoe hoog de pensioenpremie moet zijn.

Een deel van je bruto inkomen wordt aan het bedrijfspensioenfonds betaald om daarmee je toekomstige pensioen op te bouwen. Omdat je bedrijfspensioenfonds niet de AOW verzorgt, deze wordt door de staat verzorgd, hoef je niet over je gehele bruto inkomen pensioenpremie te betalen. Je brutoinkomen wordt eerst verminderd met een bedrag dat is gerelateerd aan de hoogte van de AOW, de zogenaamde 'franchise', en over het restant (de zogenaamde 'pensioengrondslag') betaal je een bepaald percentage aan het pensioenfonds. Dit percentage verschilt per pensioenfonds maar ligt meestal ergens tussen 5 % en 15 %. Je werkgever betaalt ook een deel aan het pensioenfonds.

Als je nooit in loondienst bent geweest, dan heb je geen pensioen opgebouwd via een bedrijfspensioenfonds en krijg je na pensionering dus alleen AOW.

Hoogte van het pensioen

Hoewel je na je pensionering vaak met wat minder inkomen toe kan, is het de bedoeling dat je pensioen niet erg veel lager is dan het salaris dat je verdiende in loondienst. De norm die in Nederland wordt gehanteerd, is dat de som van AOW en bedrijfspensioen 70 % bedraagt van het bruto salaris wat je verdiende. Hierover betaal je gewoon inkomstenbelasting, al zijn de percentages in de eerste 2 belastingschalen wat lager. Onderstaande figuur geeft een indruk van je inkomensopbouw, vóór en na je pensionering.

pensioen algemeen

Dat je bruto inkomen na pensionering uitkomt op 70 % van je oorspronkelijke bruto salaris houdt in het algemeen ook in dat je netto inkomen flink daalt. Je krijgt tijdens je pensioen te maken met lichtere belastingschalen en je hoeft ook geen pensioenpremie meer hoeft te betalen, maar daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting veel lager is en je in het algemeen geen arbeidskorting meer toe kan passen. Iemand met een modaal salaris zal een netto pensioen van 73 % van het laatstverdiende netto salaris ontvangen, bij iemand die tweemaal modaal verdiende is dat ongeveer 76 %.

Eindloon en middelloon

Tot nu toe werd je totale pensioen vergeleken met het salaris dat je in loondienst verdiende. De norm is dat je bruto pensioen 70 % bedraagt van dat oorspronkelijke salaris. Pensioenfondsen kennen hierbij de begrippen 'eindloon regeling' en 'middelloon regeling':

  • eindloon regeling: bij deze regeling wordt de hoogte van je pensioen vastgesteld op 70 % van het laatstverdiende salaris.
  • middelloon regeling: hierbij wordt de hoogte van je pensioen vastgesteld op 70 % van het gemiddelde salaris tijdens je carriére, hierdoor ontstaat er een grotere terugval in inkomen dan bij de eindloon regeling.

In onderstaande figuur zijn de beide regelingen zichtbaar gemaakt in geval van een werknemer die, bijvoorbeeld door promoties, een salarisgroei doormaakt tijdens zijn carriére.

pensioen middelloon en eindloon

Bovenstaande figuur laat duidelijk zien dat het pensioen bij een middelloon regeling (100 % komt overeen met het gemiddelde loon tijdens de carriére) lager is dan bij een eindloon regeling (100 % komt overeen met het eindloon van de carriére). Iemand die tijdens de eerste helft van zijn carriére 50 % salarisstijging heeft doorgemaakt door promoties en daarna een modaal salaris verdient, zal met een middelloon regeling een netto pensioen ontvangen van ongeveer 67 % van het laatstverdiende netto salaris. Bij de eindloonregeling is dat 73 %.

Tegenwoordig hanteren de meeste pensioenfondsen de middelloon regeling, al kunnen combinaties van beide regelingen voorkomen.

Eerder met pensioen

Veel mensen denken erover om eerder te stoppen met werken, dus voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Dit kan alleen als er voldoende extra financiële buffers zijn opgebouwd. Eerder stopppen met werken betekent namelijk dat er nog geen recht bestaat op AOW. Het inkomen moet dus volledig worden opgebracht uit het bedrijfspensioenfonds, en extra buffers (aanvulling zoals bijvoorbeeld de 'levensloop regeling') die je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Onderstaande figuur illustreert deze situatie.

eerder stoppen met werken

Het is belangrijk om je te realiseren dat als je eerder stopt met werken en je uiteindelijk de leeftijd bereikt waarop je AOW ontvangt, je totale pensioen lager is dan in het geval waarbij je niet eerder gestopt bent met werken. De reden hiervoor is dat je tijdens je werkzame leven via het bedrijfspensioenfonds een kapitaal opbouwt waaruit later je pensioen wordt betaald. Door eerder te stoppen met werken bouw je een lager kapitaal op, en dat kapitaal moet vervolgens ook nog eens over een groter aantal pensioenjaren worden uitgesmeerd. Als richtlijn geldt dat voor elk jaar dat je eerder stopt met werken, je inkomen vanuit het bedrijfspensioenfonds ruim 8 % daalt. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel lager je totale netto pensioen (inclusief AOW) is bij eerder stoppen met werken, in vergelijking met de situatie waarbij je door blijft werken tot de pensioengerechtigde leeftijd.


jaren eerder stoppen     korting pensioen bij     korting pensioen bij 2 maal
       met werken    modaal inkomen        modaal inkomen
 
1 4.1 % 6.5 %
2 7.7 % 12.2 %
3 10.9 % 17.2 %
4 13.8 % 21.7 %
5 16.4 % 25.8 %
6 18.7 % 29.5 %
7 20.8 % 32.8 %
8 22.7 % 35.8 %

De hier gegeven percentages moeten worden gezien als een goede schatting, omdat er een aantal aannames zijn gedaan in de berekeningen die misschien niet op jouw situatie van toepassing zijn.

Beschikbare premieregeling

In de uitleg tot nu toe is er steeds vanuit gegaan dat je pensioen 70 % van je salaris in loondienst bedraagt, waarbij er verschillen tussen middelloon en eindloon regeling optreden. Er is echter niet vastgesteld dat die 70 % ook daadwerkelijk wordt gegarandeerd. De meeste pensioenen zijn tegenwoordig gebaseerd op de zogenaamde 'beschikbare premieregeling'. Het uitgangspunt van deze regeling is dat de beschikbare premie, meestal een percentage van de eerder beschreven pensioengrondslag, wordt gebruikt om een pensioenkapitaal op te bouwen. De regeling veronderstelt hierbij een bepaald rendement, wat dan uiteindelijk tot voldoende kapitaalopbouw moet leiden om bij pensionering het beoogde pensioen uit te kunnen keren. De hoogte van het pensioen is echter niet gegarandeerd! Indien het rendement te laag is, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsresultaten van het pensioenfonds, dan kan het pensioen lager uitvallen dan de 70 % norm.

 
 
  hypotheekkater logo

Rekentools

Informatie

Advertenties